Augustine Project

פרטים על הפרוייקט

שכר דירה חודשי:$1,575
שכר דירה שנתי ברוטו:$18,900
תשואה שנתית ברוטו:19.9%
סה"כ הוצאות קבועות:$10,296
הכנסה שנתית נטו:$8,604
תשואה שנתית נטו:9.0%

פירוט על כל ההוצאות נמצא בתוכנית העיסקית

צפי תשואה מהשכרה - 9%

תמונות של הנכס

גם לך יכול להיות נכס בארה"ב