Quincy Project

פרטים על הפרוייקט

שכר דירה חודשי:$975
שכר דירה שנתי ברוטו:$11,700
תשואה שנתית ברוטו:19.81%
סה"כ הוצאות קבועות:$6,000
הכנסה שנתית נטו:$5,700
תשואה שנתית נטו:9.6%

פירוט על כל ההוצאות נמצא בתוכנית העיסקית

צפי תשואה מהשכרה - 9%

תמונות של הנכס

גם לך יכול להיות נכס בארה"ב