Warner Project

פרטים על הפרוייקט

שכר דירה חודשי:$875
שכר דירה שנתי ברוטו:$10,500
תשואה שנתית גלמית:21%
סה"כ הוצאות קבועות:$5,760
הכנסה שנתית נטו:$4,740
תשואה שנתית נטו:9.6%

פירוט על כל ההוצאות נמצא בתוכנית העיסקית

צפי תשואה מהשכרה - 9%

תמונות של הנכס

גם לך יכול להיות נכס בארה"ב